>תנאי שימוש
תנאי שימוש 2016-09-21T10:31:38+03:00

א. כללי

קארין ארד, האתר ובלוג הביוטי (להלן לשם הנוחות – “ karinarad.co.il ” ו/או החברה) מודה לך על שבחרת להשתמש באתר ומקווה שהשימוש בו עונה על ציפיותייך. בטרם גלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה כגון תגובה לכתבה, רכישה או השתתפות במשחק או בפעילות אינטראקטיבית אחרת, עלייך לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן תנאי שימוש יעודיים במידה וקיימים. במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך בלשונית "צור קשר". תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמשת העושה בהם שימוש. צדדים שלישים: תכנים פירסומיים וקישוריות (link), תגובות ופורומים.

ב. זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הזכויות שמורות ל- karinarad.co.il . אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה, לרבות כל מוספיו.
כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני – יהיו קניינה של karinarad.co.il בלבד – למעט אם צוין אחרת במפורש.
אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ”ל ללא קבלת הסכמתה של karinarad.co.il מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; איחסון בארכיון; תירגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
ג. פירסום

המשתמש מסכים שהחברה תכלול פרסום באתרי karinarad.co.il , לרבות באמצעות פירסום “באנרים” ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:pop up ; פירסום קולי; וידאו וכו’.
המשתמש מסכים בזאת, כי החברה תהיה זכאית לשלוח מעת לעת חומר פירסומי לגולשים אשר הסכימו בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר לקבל חומר כאמור.
ד. גביית תשלומים

החברה מספקת את השירותים והמידע באתר ללא גביית תשלום בשלב זה. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
במידה והחברה תחליט לגבות תשלום כאמור בסעיף ג’1 לעיל, תינתן על כך הודעה באתר.
ה. מידע שנמסר על ידי גולשים

karinarad.co.il מאפשרת לגולשים למסור מידע ולפרסם תכנים כגון: תגובות לכתבות (להלן – “התכנים של הגולשים”).
הגולש מתחייב בזאת, כי התכנים של הגולש שיוזנו על ידו הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פירסום.
הגולש מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים של הגולש שנמסרו על ידו וזאת לשלילת אחריות karinarad.co.il . בנוסף מתחייבת הגולשת לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת הוראות החוק ו/או מדרישת צד ג’ כלשהו ו/או מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונה של karinarad.co.il וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
בביצוע פעולת מסירת התכנים של הגולש לאתר הגולש מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה בעצם מסירת התכנים ל- karinarad.co.il לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה.
ו. השימוש בתכני האתרים וביישום החיצוני

במקרה בו ירצה אתר חיצוני לעשות שימוש כלשהו בתכנים כהגדרתם בתקנון זה, יוכל אתר זה (להלן “האתר המפנה”) לבצע הפניות ולעשות שימוש בתכנים באופן המתואר להלן:

האתר המפנה רשאי לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר אך ורק באמצעות הפניה, אשר תכלול קישור (“לינק”) אל התוכן המלא שבאתר karinarad.co.il , כאשר ההפניה תיעשה על דרך שימוש של האתר המפנה בכותרת התכנים המופיעה ב- karinarad.co.il ו/או ביישום החיצוני, כמפורט להלן, באופן שכאשר הגולש יקליק על גבי אחת מדרכי ההפניה שצוינו לעיל, ייווצר קישור ישיר למקור התוכן באתר karinarad.co.il , מבלי שהאתר המפנה יצור מסגרת ו/או רקע ו/או יוסיף כל תוספת כלשהי ל- karinarad.co.il ו/או יגרע פרט כלשהו מ- karinarad.co.il , כי אם יפנה ישירות לאתר (להלן “ההפניה”). “כותרת” – כותרת ראשית ו/או כותרת משנה ו/או משפט מכתבה ובלבד שאורכו לא יעלה על שלוש שורות.
למען הסר ספק, ההפניה תופיע באופן זהה לזה בו היא מופיעה כחלק מהתכנים באתר אליהם היא מפנה, ולא ייעשה כל שינוי בהפניה, ובכלל זה תיקון ו/או עריכת הטקסט ו/או שינוי קוד המחשב של היישום החיצוני ו/או שינוי בתוכן או עיצוב היישום החיצוני ו/או כל שינוי אחר.
האתר המפנה יציין בהבלטה לצד הכותרת אשר תופיע באתרו את הכיתוב ” karinarad.co.il ”, וכן גם את הלוגו של karinarad.co.il אשר יקשרו לדף הבית של אתר . למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בשימוש בשם ” karinarad.co.il ” ו/או בלוגו של karinarad.co.il כדי להעניק לאתר המפנה כל זכות בסימנים אלה, למעט ההיתר לעשיית שימוש בהם לצד ההפניה כמפורט לעיל. במקרה של שימוש ביישום החיצוני, יציג אותו האתר המפנה בעיצוב המדויק כפי שהתקבל בעת הורדת היישום החיצוני מ- karinarad.co.il ובכלל זה הצבעים, הגודל, הגופנים וכיו”ב.
באחריותו המלאה והבלעדית של האתר המפנה יהיו כל התכנים המפורסמים במסגרתו, לרבות הכותרת ו/או התמונה שתילקח על ידו מהאתר, ול- karinarad.co.il לא תהיה אחראית בכל דרך כלשהי לכל תוכן מכל סוג שהוא המתפרסם באתר המפנה. מבלי לפגוע באמור לעיל האתר המפנה לא יהיה רשאי לשמור כותרת ו/או תמונה של האתר ויציגם רק בדרך המפורטת בתקנון זה.
האתר המפנה מצהיר כי בעשייתו שימוש בתכנים כהפניה כאמור בתקנון זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אין בהם כדי להפר כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני, או כל זכות קניינית אחרת של צדדים שלישיים, וכי אין בתכנים המתפרסמים במסגרת האתר המפנה כדי להוות לשון הרע ו/או פרסומי תועבה ו/או כל פרסום אסור על פי דין, וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע התחייבויותיו על פי תקנון זה.
karinarad.co.il לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לחומרים המתפרסמים באתר המפנה וכן איננה אחראית לכל נזק או שינוי כלשהם אשר יגרמו לאתר המפנה אם כתוצאה ואם ללא קשר לשימוש האתר המפנה בהפניה ו/או ביישום החיצוני.
מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה ומכל סעד אחר העומד ל- karinarad.co.il לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין, ישפה האתר המפנה את karinarad.co.il , על פי דרישתה הראשונה של karinarad.co.il , בגין כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל- karinarad.co.il ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות בהליך כאמור, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתוגש נגד karinarad.co.il ו/או מי מטעמה בגין חומרים שהתפרסמו באתר המפנה.
karinarad.co.il תהיה רשאית, בכל זמן ומועד, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לעשות שינוי ביישום החיצוני וזאת בלבד שלא ישתנה תוכן ההפניה ו/או תוכן היישום החיצוני כפי שהציב אותם האתר המפנה באתר המפנה.
האתר המפנה מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות כל זכות מזכויותיו על פי תקנון זה. בכלל זה מובהר בזאת כי האתר המפנה לא יעביר את היישום החיצוני לכל אתר אחר ויעשה בו שימוש אך ורק באתר המפנה.
תוקף אישור karinarad.co.il לשימוש בהפניה כהגדרתה בתקנון זה הינו ללא הגבלה. על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי karinarad.co.il רשאית בכל זמן ומועד שבו תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את אישורה להצגת ההפניה ובכלל זה לחסום ולמנוע את יצירת ההפניה ואת תוקפה.
ה. תקלות ואבטחת מידע

הגולש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.
המשתתף מצהיר כי הוא מודע לאמור בסעיף ה’1 לעיל, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייבת שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיף ה’1 לעיל והיא מוותרת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.
ז. שינויים בתקנון

החברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את הוראות תקנון זה. במידה והשינוי בתקנון הינו מהותי או נוגע למידע אישי שנמסר על ידי הגולש, תפורסם על כך ידיעה באתר karinarad.co.il .

ח. התיישנות

המשתמש באתרים מסכימה בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

ט. הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעלים של החברה מאחריות, וכי כל הגבלה על האחריות של karinarad.co.il ומנהליו, הכוונה גם להגבלת של נושאי משרה בחברה ו/או בחברה האם.

י. סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרים, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

הגולש ו/או המשתמש באתר karinarad.co.il ובתכנים שלו מסכים ומאשר כי קראה את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בנוגע לכך.

י"א. מדיניות פרטיות, רישום לאתר וקשר עם הגולשים

החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר karinarad.co.il ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. הפרטים אשר חובה למלאם יצויינו במפורש. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתרים ו/או חלק מהם, כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת.
החברה תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה ל- karinarad.co.il במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאחד או יותר מן האתרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
הנתונים שימסור הגולש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר יישמרו במאגר המידע של החברה.
הגולש זכאית על פי חוק לעיין בפרטיה הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן הינך מתבקש לפנות אל karinarad.co.il בלשונית צור קשר
karinarad.co.il משתמשת באתרים בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה, ובלבד שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.
החברה תהא רשאית לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים, והגולשת מתיר לחברה לבצע את הפעולות הבאות:
לשלוח דואר אלקטרוני לגולש אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלוונטיים אחרים לגלישה באתר. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו.
לשלוח מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) וזאת לגולשים אשר יסכימו, מעת לעת, לקבל מהדורות אלו. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו. הגולש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני.
לשלוח חומר פירסומי לגולשים אשר הסכימו מעת לעת לקבל חומר כאמור. הגולש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני

ביצוע מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה על ידי החברה ו/או מי מטעמה. מחקרים כאלו יהיו ללא פרטים אישיים של הגולש;
הגדרה אישית של התכנים ו/או הפירסום אליו יחשף הגולש בעת הגלישה באתר;
לאפשר לגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים ו/או ליטול חלק במשחקים ו/או פעילות אינטראקטיבית אחרת;
כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק ו/או להסכמות של הגולש ברישום לאתר, כפי שתמצא החברה לנכון.
החברה לא תמסור פרטים אישיים כגון שם וכתובות מגורים של הגולש לצדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון “cookie”.
הגולש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהיה רשאית “לשתול” במחשבו קבצי טסקט ותוכנה (המכונים “cookies”), אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן – “עוגיות”). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – אקספולרר ו/או פיירפוקס (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.
החברה מפעילה מעת לעת שירותים מתן פרסומות עם צדדים שלישיים וחברות פרסום אינטראקטיביות. הגולש מתיר בזאת לחברה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.
י"ב. עבירות פליליות ואזרחיות

אסור למשתמשים לנצל את השימוש באתר לשם ביצוע פעולות המנוגדות לחוק.

אסור לנצל את השימוש באתר לשם תמיכה ו/או הפצה של פעילות כלשהי הקשורה לסמים, הימורים, פורנוגרפיה, זנות, פורנוגרפית קטינים, גניבה, הפצת וירוס-מחשב, פיצוח תוכניות (רשתות) מחשבים פרטיות, הפרת הרשאות לגבי תוכנות, מסחר לא חוקי בכרטיסי אשראי, פשעים, או הפרות חוק אחרות כלשהן.

המשתמשים באתר מחויבים לשמור על החוקים המתייחסים להוצאה דיבה. כתיבה, הצגה או העברה של חומר הסתה, מאיים, גזעני, או שיש בו שימוש בשפה מגונה או מאיימת. כל חומר כאמור אסור.